SUMAK METAL ŞİRKETLER GRUBU olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve işlenmesi hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle SUMAK METAL ŞİRKETLER GRUBU olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, SUMAK METAL ŞİRKETLER GRUBU ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)‘na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; Grubumuz veri sorumluları olarak; çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere sizleri, SUMAK METAL ŞİRKETLER GRUBU tarafından işlenen tüm kişisel veriler ve verilere ilişkin hak ve yükümlülüklere ilişkin olarak sizleri bu metin ile bilgilendiriyoruz.

1. VERİ SORUMLUSU 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince SUMAK METAL ŞİRKETLER GRUBU veri sorumluları, merkezi; “Fevzi Çakmak Mah. Ayyıldız Cad. No:69 Karatay/KONYA” adresinde bulunan Sumak Endüstriyel Makine Sanayi Ve Ticareti Limited Şirketi, “Fevzi Çakmak Mah. Ayyıldız Cad. No:69 Karatay/KONYA” adresinde bulunan Sumak Metal Değirmen Makineleri Petrol Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, “Fevzi Çakmak Mah. Ayyıldız Cad. No:69 Karatay/KONYA” adresinde bulunan Sumak Payidarts Mobilya Temizlik Petrol Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, ünvanlı şirketlerimizdir. Belirtilen şirketler işbu aydınlatma metninde toplu olarak Şirketler/Grup Şirketler olarak ifade edilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI
Kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve imhasına ilişkin olarak Şirketlerimizce hazırlanmış olan “Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası” (Politika), Grup Şirketlerimize ait “www.sumakmetal.com/tr/” adresinde yayınlanarak ilan edilmiştir. İşbu aydınlatma metni, bahsi geçen Politikada yer alan hususların bir anlamda özeti olup, sizlere bilgi edinme kolaylığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metninde yer almayan hususlarda Politika hükümleri geçerlidir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, Grup Şirketlerimiz tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketlerimiz birimleri ve ofisler, Grup Şirketleri, bayiler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Grup Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketlerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketlerimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, • Kişisel veriler, Şirketlerimizce başlıca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: • Şirketlerimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi, • Şirketlerimiz ve Şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, • Şirketlerimiz tarafından ve/veya Şirketlerimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili iş süreçlerinin devamlılığının sağlanması, • Şirketlerimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, • Şirketlerimiz ticari hayatının ve iş geliştirme stratejilerinin planlanması, düzenlenmesi ve uygulanması, gibi amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Yukarıda ana başlıkları ile belirtilmiş olan kişisel verileri işleme amaçlarına daha kapsamlı olarak Politika’nın ekinde yer alan “Ek-2 Kişisel Verileri İşleme Amaçları” dokümanından ulaşılması mümkündür.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Toplanan kişisel verileriniz; Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Grup Şirketlerimizin ve Şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan 3. kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketlerimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketlerimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/alt yüklenici (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketlerimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketlerimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize, ihale makamlarına, Grup Şirketlerimize, Şirketlerimizin yetkililerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler ve aktarılma amaçları, Politika ekinde sunulan “Ek-4 Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları” dokümanında belirtilmiş bulunmaktadır. Hizmetin İfası İçin Zorunlu Kişiler Kişisel veriler, Şirketlerimize sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde kamu kurum ve kuruluşları, ihale makamları, üst işverenler, iş ve çözüm ortaklarımız, bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri Şirketlerimiz adına gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir. Paylaşılması Kanunen Zorunlu Kişiler Şirketlerimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de kişisel veriler -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir. Danışmanlık ve Yardımcı Hizmet Sağlayıcıları Kişisel veriler, Şirketlerimizin ve/veya kişisel veri sahiplerinin haklarını korumak ve hukuki mükellefiyetleri yerine getirmek amaçlarıyla ve yalnızca bu amaçların ifası için veri aktarımının zorunlu olması halinde; depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek alınan üçüncü kişilere; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarına, bankalara, finans kuruluşlarına; hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Ajanslar ve Reklam Verenler Kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler siz ziyaretçilerimiz /müşterilerimizle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kişisel veri sahiplerinin kimlik bilgilerini içermez ya da kimliklerini belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde veri sahiplerinin gizliliği güvence altındadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİNDEKİ VE YURTDIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz, SUMAK METAL ŞİRKETLER GRUBU’NUN hizmet sunduğu şirketler, hizmet aldığı insan kaynakları danışmanlık şirketleri, bilgi teknolojileri şirketleri, mesleki danışmanlar, avukatlar, muhasebeciler, iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve Şirketlerimizin ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurum ve kuruluşlar gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Kişisel verileriniz yurtiçi ve yurtdışında Şirketlerimizin iştiraklerine aktarılabilir.

6. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirketlerimiz tarafından farklı kanallar veya ilgili mevzuat kapsamında kamu veri tabanları üzerinden ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; çalışanlarımız ve temsilciliklerimiz aracılığıyla, ticari faaliyetlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz Şirketlerimize ait işyerlerinde/çalışma alanlarında tam bir güvenlik sağlanması amacıyla da toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve Politika’da belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.sumakmetal.com/tr/ adresinde yer alan veya şirketlerimizin merkezlerinden temin edebileceğiniz “Kişisel Veri Başvuru Formu” ile ıslak imzalı olarak şahsen, Noter vasıtasıyla, Şirketlerimizin kep adresleri veya mail adreslerimiz aracılığı ile iletebilirsiniz. Şirketlerimiz niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketlerimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin; - Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılması halinde, aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakları bulunmaktadır.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı; www.sumagro.com/tr/ adresinde yer alan veya şirketlerimizin merkezlerinde temin edebileceğiniz “Kişisel Veri Başvuru Formunu” doldurarak ve Başvuru Formunda belirtilen yöntemleri kullanarak gönderebilirsiniz.